حضور و حمایت بانک ملی_اداره امور شعب استان اصفهان

چهارمین همایش تخصصی بهبود و توسعه پایدار کسب و کارهای الکترونیک

بانک ملی_اداره امور شعب استان اصفهان به جمع حامیان همایش پیوست.

زمان:
یک شنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۶ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷