حضور و حمایت کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

چهارمین همایش تخصصی بهبود و توسعه پایدار کسب و کارهای الکترونیک

*کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

به عنوان اصلی ترین حامی همایش، به جمع حمایت کنندگان از این رویداد پیوست.

زمان:
یک شنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۶ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷