حضور و حمایت اتاق اصناف مرکز استان اصفهان

چهارمین همایش تخصصی بهبود و توسعه پایدار کسب و کارهای الکترونیک

* اتاق اصناف مرکز استان اصفهان به جمع حامیان همایش پیوست.
کلیه واحدهای صنفی می توانند با لحاظ تخفیف ویژه در این همایش حضور یابند.

زمان:

یک شنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۶ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷