حضور و حمایت دانشگاه ها و مراکز رشد

چهارمین همایش تخصصی بهبود و توسعه پایدار کسب و کارهای الکترونیک

دانشگاه ها و مراکز رشد، حامی همایش

دانشجویان می توانند با استفاده از کوپن ویژه دانشجویی ، از ۳۰ درصد تخفیف شهریه استفاده نمایند.

زمان:
یک شنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۶ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷