حضور و حمایت اتاق اصناف مرکز استان اصفهان

چهارمین همایش تخصصی بهبود و توسعه پایدار کسب و کارهای الکترونیک

* اتاق اصناف مرکز استان اصفهان به جمع حامیان همایش پیوست.
کلیه واحدهای صنفی می توانند با لحاظ تخفیف ویژه در این همایش حضور یابند.

زمان:

یک شنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۶ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷

حضور و حمایت کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

چهارمین همایش تخصصی بهبود و توسعه پایدار کسب و کارهای الکترونیک

*کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

به عنوان اصلی ترین حامی همایش، به جمع حمایت کنندگان از این رویداد پیوست.

زمان:
یک شنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۶ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷